پر بازدیدترین مطالب

سیاست از نگاه چرچیل

عده ای به اصرار از چرچیل خواستند که سیاست
را تعریف کند.

چرچیل به ناچار دایره ای کشید
و خروسی در آن انداخت و گفت:
خروس را بدون آن که از دایره خارج شود بگیرید!
این عده هرچه تلاش کردند نتوانستند
و خروس از دایره بیرون می رفت.

آخر از چرچیل خواستند که این کار را خود انجام دهد.
چرچیل خروسی دیگر کنار خروس اولی گذاشت
و این دو شروع به جنگیدن کردند.

آنگاه چرچیل دو خروس را از گردن گرفت و بلند کرد
و گفت: این سیاست است!
حالا می توان فهمید که چرا همه دنیا را این چنین به جان هم انداخته اند!!

آخرین مطالب