پر بازدیدترین مطالب

اگر در 1400 منتقدین دولت روحانی روی کار ایند؛تمام طرحهای دولت را منحل خواهند کرد!

اکبر ترکان فرموده اند:

اگر در 1400 منتقدین دولت روحانی روی کار ایند؛تمام طرحهای دولت را منحل خواهند کرد!

بسمه تعالی؛

جناب ترکان؛کدام طرح؟
دقیق و شفاف بفرمایید رقبای دولت روحانی اگر در 1400 روی کار بیایند؛کدام طرح و برنامه ای که دکتر زحمتش را کشیده؛کنسل خواهند کرد؟

این ظلم نباید اتفاق افتد و کارهای  دولت جناب روحانی باید تا انتها ادامه و روبان بری شود!
فقط نمیدانیم کدام طرح؟

آخرین مطالب