پر بازدیدترین مطالب

ادوارد هفتم!(گفت و شنود)


گفت: برخی از مدعیان اصلاحات با وجود اینکه در مذاکره با آمریکا بسیاری از ظرفیت‌های کشور برباد رفته است، باز هم نسخه مذاکره با آمریکا را می‌پیچند!
گفتم:‌ ای عوام! این عده همان‌هایی هستند که اسناد موجود نشان می‌دهد از آمریکا خواسته بودند ایران را تحریم کند و حالا از اینکه ایران در جهت شکستن تحریم‌ها و تکیه بر ظرفیت‌های خود گام بر‌می‌دارد از ناکامی آمریکا به وحشت افتاده‌اند!
گفت: خُب چرا جرأت نمی‌کنند بگویند مذاکره‌های قبلی با آمریکا چه دستاوردی داشته است که ادامه آن داشته باشد؟!
گفتم: چه دارند که بگویند؟! ادوارد هفتم پادشاه انگلیس به‌طور ناشناس وارد کلاس یک مدرسه شده بود و از دانش‌آموزی پرسید پسر جان می‌توانی یکی از خدمات ادوارد هفتم را نام ببری؟ دانش‌آموز هرچه فکر کرد نتوانست و سرش را از خجالت پائین ‌انداخت. ادوارد دستی روی شانه او گذاشت و گفت پسرم خجالت نکش من هم نمی‌توانم و هیچ‌کس دیگر هم نمی‌تواند!

آخرین مطالب