پر بازدیدترین مطالب

فضیلت شیعیان آخرالزمان ♦️امام صادق عليه السلام:نزديك‏ترين حالت بندگان به خدا وبیشترین زمانی که خداوند ازایشان خشنود است هنگامى است كه حجّت خدا در ميان آنها نباشد و براى آنها ظاهر نشود و آنها محـل او را ندانند. ولى در عين حال معتقد باشند كه حجّت خدا باقی است،پس در اين زمان شب و روز متوقع  فرج (ودرانتظارآن) باشید.

📚بحار الانوار ج ۵۲ص ۱۴۵