پر بازدیدترین مطالب

بله اینجاست!(گفت و شنود)


گفت: می‌گویند برجام از بس که بزرگ بود، دنیا توطئه کرد
که کمر آن را بشکند!
گفتم: چرا فقط یک نمونه و نشانه از بزرگی برجام را
برای مردم توضیح نمی‌دهند؟!
گفت: مگر اینهمه تعریف و تمجیدی که مدعیان اصلاحات و برخی از دولتمردان و روزنامه‌های زنجیره‌ای درباره بزرگی دستاوردهای برجام گفته‌اند و نوشته‌اند را ندیده‌ای؟! فتح‌الفتوح! بزرگترین دستاورد تاریخ ایران! تسلیم همه قدرت‌های بزرگ دنیا در مقابل آن! و...
گفتم:‌ یک نشانه و نمونه بدهند وگرنه ردیف‌کردن
کلیات ابو‌البقاء که نمونه و سند نیست، آنهم از طرف کسانی که فاجعه برجام را به ملت تحمیل کرده‌اند!
گفت: یعنی حرف آنها را قبول نداری؟!
گفتم:‌ یارو دیروقت سر کار رفته بود، صاحبکار پرسید
چرا دیر کردی؟ گفت؛ منزل فلان دوستم بودم، دیر شد! صاحبکار به دوست او زنگ زد و پرسید فلانی اونجا بود؟ گفت بله! الان هم اینجاست ولی داره صبحونه میخوره نمی‌تونه صحبت کنه!

آخرین مطالب