پر بازدیدترین مطالب

حمایت قاطع ارگان رسانه‌ای معاونت سیاسی سپاه از برخورد قضایی با آذری‌جهرمی

1 متأســفانه فضای مجازی در کشــور ما که یک کشور اسلامی و مبتنی بر باورهای دینی است، یله و رهاست؛ از این رو توجه ویژه به موضوع حکمرانی مجازی در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور ضروری است.

 

2 امروزه همگان به این واقعیت پی برده‌اند که دشمنان ملت ایران از ظرفیت فرازمانی و فرامکانی فضای مجازی برای به انحراف کشاندن جوانان، ایجاد شبهه در اعتقادات و باورها، ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، توســعه فرهنگ و ســبک‌زندگی غربی، ترویــج فســاد اخلاقـی و... بهره‌برداری می‌کنند، حتی قشر به اصطلاح خاکستری جامعه کــه فارغ از نگاه‌های آرمانی و حتی اعتقادی به مسائل جامعه می‌نگرند، با درک امواج سهمگین فضای مجازی، نسبت به تهدیدات این فضا ابراز نگرانی می‌کنند.

 

3 دســتگاه قضا که در سال‌های اخیر با رویکرد انقلابی خود منشأ اثر در عرصه‌های گوناگون بوده، وظیفه دارد نسبت به سلامت اجتماعی و فکری مردم که به وسیله فضای مجازی در معــرض تهدید قــرار گرفته، حساسیت لازم را

داشته باشد. بنابراین احضار وزیر ارتباطات به اتهام انجام ندادن وظایف قانونی و اســتنکاف از انجام امور محوله در حوزه مسئولیت‌ش را نباید دستاویز نگاه‌های سیاسی و انتخاباتی کرد؛ چرا که امنیــت اخلاقی و آرامش فکــری و روانی مــردم آنچنان اهمیتی دارد که هیچ‌گونه قصوری از مسئولین و مدیران در هر سطح و مرتبه‌ای پذیرفته نیست.

 

   علی  حیدری ، مدیرمسئول نشریه صبح‌صادق