پر بازدیدترین مطالب

در فراغ شهید سلیمانی

 

در زیر شعری که توسط همکار محترم نشریه، شاعر آیینی مهندس حسین پرهیزگار سروده شده است آمده است

 

در دلم یادت  گرامی مانده است
با طلوعی تازه نامی مانده است
گرچه  رفتی  سربدارا . سرورا
سایه ات اینجا تمامی مانده است
قاسما نامت سلیمان مانده است
مالکا حقا چو سلمان مانده است
درد  ما  را  گو  برو  آنجا  ببین
تازه تر درد  یتیمان ماند ه است

حلقه  وصل  تو  باقی مانده است
دست تو افتاده ساقی مانده است
سوختی  ای  شمع   راه  روشنم
 تا ابد  داغ  فراقی  مانده  است

آخرین مطالب