پر بازدیدترین مطالب

معنای مستضعفین در عبارت بسیج مستضعفین چیست؟

رهبر انقلاب، در دیدار بسیجیان:

اسم شما نیروی مقاومت بسیج مستضعفین است. «مستضعفین» چه کسانی هستند؟ برخی مستضعفین را به اقشار آسیب‌پذیر معنا میکنند.

قرآن میگوید مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه‌ی عالَم بشریت و کسانی که وارثان همه‌ی موجودی زمین خواهند بود.

مستضعفین یعنی کسانی که بالقوه صاحب وراثت آدم و خلیفةالله در زمین هستند و امام و پیشوای بشریت هستند. ۹۸/۹/۶

آخرین مطالب