پر بازدیدترین مطالب

در هر بخشی هستید آنجا را مرکز انجام وظایف بدانید

شما - بخصوص جوانها - در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با نگاه کاملاً امیدوار به آینده، کارهایی را که برای تقویت این نیرو لازم است انجام بدهید. هر کدام در هر نقطه‌ای که قرار دارید، همان نقطه را اصل بدانید، مرکز بدانید، آن وظیفه‌ای که بر عهده‌ی شما است با دقّت پیش ببرید.  ۹۸/۱۱/۱۹

آخرین مطالب