پر بازدیدترین مطالب

نیمه‌ی پُرِ لیوان رو ببینید!

به وفور می‌بینید که رسانه‌های جیره‌خورِ دشمن سعی دارند تصویری از کشور را به مخاطبانشان به صورتِ سیاه و تاریک جلوه دهند، وظیفه‌ی رسانه‌های مردمی این است که باید علاوه‌بر هم‌نوایی با صدایِ مردم سعی کنند نیمه‌ی پُر لیوان را برای مخاطبانشان برجسته نمایند!

 این دولت، اُمیدِ مردم را با عدمِ تدبیر‌خود، تا حدوی به سمتِ نا‌امیدی کشانده ولی با پیشبردِ اهداف گامِ دوم انقلاب و حضور پُر رنگ جوانانِ انقلابی می‌توان آن بخش لیوان را که خالیست، پُر کرد و دوباره بذرِ امید را در مملکت زنده‌ نگه داشت.

آخرین مطالب