پر بازدیدترین مطالب

صف سیلندر گاز!

 

‏هر دو صف در زاهدان است یکی صف ثبت نام نمایندگی مجلس و آن دیگری صف سیلندر گاز!
ده بار نماینده فرستادیم مجلس که همین صف گاز جمع شود اما افسوس پایشان که به خانه سبز رسید چشمانشان کور شد.

آخرین مطالب