پر بازدیدترین مطالب

جهانگیری ، آشنا و آزمون مجازی

اسحاق جهانگیری : در این سالها ،ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی به درد "کشور و مردم" خورد.

سوال ۴ گزینه ای

۱) منظور از "کشور و مردم " در عبارت فوق چیست؟

الف) خان داداشم

ب) مهدی جهانگیری

ج) حسین فریدون

د) عموم متخلفان ارزی

پرسش تشریحی

۲) حسام آشنا درباره جرائم حسین فریدون و مهدی جهانگیری و نسبت آن با پاکدستی دولت روحانی در توئیتر چه خواهد نوشت؟ ( حداکثر در ۴ سطر )

به کلیه پاسخهای صحیح بدون قرعه کشی یک عدد قفل ( بدون کلید ) اهدا خواهد شد. پاسخ ها را جهت بررسی به نشانی: خ پاستور ، دفتر جناب واعظی ارسال نمایید. مهلت پاسخها تا انتهای عمر دولت روحانی می باشد.

دکتر کوشکی