پر بازدیدترین مطالب

آخ آخ... جوان بودن؟؟

 آره فقط هجده سالش بود...

  گرفتی ما رو اخوی؟؟؟؟؟

شما که خودت حدودا از ۳۰ سال بیشتر  سن داری

حرفش رو قطع کردم و گفتم: مادر شما هم هست... این هجده ساله مـــادر همه‌ی ما شیعه ها حضرت زهراست.....

یه مکثی کرد و با تعجب نگام کرد و بعد دوباره خیره شد به جاده....

  آها ببخشید تازه متوجه شدم..... راست میگی... هیچ‌وقت اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم... چقدر حالا این غم برام متفاوت شد ... وای مادرم ... ولرزیدن شانه هاش

 لحظاتی به سکوت گذشت

  گفت یه سی‌دی مداحی هم دارم؛ البته برا محرمه....

و بعد یه نگاه سوالی بهم انداخت؛

جواب ندادم...

خودش داشبورد رو باز کرد و یه سی دی گذاشت تو ضبط.

چند ثانیه بعد یه نوای آشنا بلند شد.

یاحسین غریب مادر

من بودم و راننده و صدای مداحی و و اشک هق هق و یه روضه دونفره .....