پر بازدیدترین مطالب

تیرسه شعبه به قلب امام!حاج آقا قرائتی : تیر سه شعبه یعنی چه؟ تیر سه شعبه یعنی همین گناهانی که ما در کوچه و خیابان انجام میدهیم . یک شعبه اش این است که خودمان گناه کرده ایم ، یک شعبه اش این است که دیگران را به گناه انداختیم ، یک شعبه هم قلب امام زمان (عج) است که نشانه گرفتیم .

آخرین مطالب