پر بازدیدترین مطالب

اروپا و وحشی گری

گوستاولوبون؛ متفکّر، فیلسوف، جامعه شناس، پزشک و مورّخ فرانسوی در کتاب تاریخ تمدن اسلام و عرب مینویسد: اروپاییان عار دارند که اقرار کنند این مسلمانان بودند که آنها را وارد مسیر آدمیت کردند. اروپاییان قومی وحشی و بربر بودند. اخلاق میراث مسلمانان برای مردم اروپا بود.

آخرین مطالب