پر بازدیدترین مطالب

محمدالدوره

آمریکا جائیه که نامزد ریاست جمهوریش تو مناظره زنده به رئیس جمهور میگه خفه شو مرد!
اسرائیل هم جائیه که محمدالدوره رو در آغوش پدر میکشه!
سالگرد اون جنایت با تاریخ این رسوایی یکروز شده؛
تصویر حقیقی از ۲ به اصطلاح ابرقدرت در یک روز

آخرین مطالب