پر بازدیدترین مطالب

زین اسب! (گفت و شنود)

  گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: ترامپ این خبر یکی از روزنامه‌های آمریکا که
او را احمق و دروغگو نامیده است تکذیب کرده و می‌گوید از هوش سرشاری برخوردار است!
گفت: کار یک روزنامه آمریکایی نیست. بسیاری از مردم آمریکا و اروپا و آسیا و سایر کشورهای جهان هم او را احمق و دروغگو
 و شارلاتان می‌دانند.
گفتم: به یارو گفتند اگر یک نفر به تو گفت اسب!
بزن توی دهنش، اگر یکی دیگر هم تو را اسب خطاب کرد به او بگو خفه شو! اگر چند نفر دیگر هم به تو گفتند اسب، دیگه باید به فکر زین و دهنه و... باشی!