پر بازدیدترین مطالب

مگر می‌دانید؟!


گفت: دو تن از مدعیان اصلاحات که با توافقنامه اخیر ایران و چین مخالفت کرده‌اند، در پاسخ به این سؤال که آیا این توافقنامه را خوانده‌اید؟ گفته‌اند؛ نه!
گفتم: پس با چه مخالفت کرده‌اند؟!
گفت: ‌ای عوام؟! هنوز این قماش را نشناخته‌ای؟! شاخک‌های حسی آنها با آمریکا و اسرائیل تنظیم شده. با هرچه که جیغ آمریکا و اروپا و اسرائیل را درآورد مخالفند! برایشان مهم نیست که چه باشد و برای چه باشد.
گفتم: چندتا از نوکرها برای دیدن اربابشون رفته بودند. پل رودخانه را آب برده بود و ارباب آن طرف رودخانه ایستاده بود و ‌گریه می‌کرد. نوکرها هم، ‌های‌های به ‌گریه افتادند یکی پرسید؛ شما برای چه ‌گریه می‌کنید؟ مگر می‌دانید چه اتفاقی افتاده؟! گفتند؛ نه نمی‌دانیم چه شده ولی به ارباب اعتماد کامل داریم وقتی او ‌گریه می‌کند حتماً اتفاق ‌گریه‌آوری افتاده است!
 

آخرین مطالب