پر بازدیدترین مطالب

اعمال ما بر امام زمان (عج) عرضه می شود

اعمال ما بر امام زمان (عج) عرضه می شود، امام زمان از هر آنچه که نشانه ی مسلمانی و عزم راسخ ایمانی در آن هست و از ما سرمی زند، خرسند می شود. اگر خدای نکرده عکس این عمل بکنیم، امام زمان را ناخُرسند می کنیم. ۸۴/۰۶/۲۹