پر بازدیدترین مطالب

همان خودت بمال ه ولی صد درصد گیاهی

از فیلسوفی پرسیدند:
اینکه میگویند “ طبعیت خودش خاموش میشود ” یعنی چه؟!
بزرگوار پاسخ داد :
همان خودت بمال ه ولی صد درصد گیاهی

آخرین مطالب