پر بازدیدترین مطالب

قفس! (گفت و شنود)


گفت: دونالد ترامپ مصوبه کنگره آمریکا درباره محدود کردن اختیارات جنگی وی برای حمله به ایران را وتو کرد!
گفتم: یعنی چی؟
گفت: یعنی اینکه رئیس جمهور آمریکا برای حمله به ایران
هیچ محدودیتی ندارد!
گفتم: مگر تا حالا محدودیتی داشته که جرأت نکرده دست به حمله بزند؟!
گفت: حالا که فهمیده در مقابل ایران هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه، میخواد با این ادا و اطوارها خودشو برای همپالکی‌هاش، شجاع نشون بده!
گفتم: یارو توی باغ وحش رفته بود جلوی قفس میمون‌ها و ادا و اطوار درمی‌آورد، یکی از میمون‌ها گفت؛ این اداها چیه از خودت در میاری؟! بگو چه جوری از قفس فرار کردی که ما هم فرار کنیم!
 

آخرین مطالب