پر بازدیدترین مطالب

کجاش؟!(گفت و شنود)گفت: هنوز مجلس یازدهم تشکیل نشده، مدعیان اصلاحات تخریب آن را شروع کرده‌اند و آن را نا‌کارآمد معرفی می‌کنند!
گفتم: وقتی هنوز کارش را شروع نکرده چطوری آن را نقد می‌کنند؟!
گفت: مگر یادت رفته که قرار بود آقای احمدی‌نژاد در تلویزیون صحبت کند و برنامه‌اش در آخرین ساعت لغو شد، ولی دو تا از روزنامه‌های زنجیره‌ای پیشاپیش در نقد سخنان او مقاله‌های مفصل نوشته بودند؟!
گفتم: حسادت آنها نشان می‌دهد که از کارآمدی مجلس یازدهم بد‌جوری به وحشت افتاده‌اند!
گفت: حق دارند! چون برخی از آنها در کارنامه خود یک نقطه روشن هم ندارند که به آن افتخار کنند!
گفتم: ایول! یارو می‌گفت وقتی میگن به افتخار فلانی دست بزن، نمی‌دونم باید به کجاش دست بزنم؟!
 

آخرین مطالب