پر بازدیدترین مطالب

امام خمینی: هر امری را که غرب برای ما بیاورد یک امر استعماری است


شما گمان نکنید که از غرب برای ما تحفه ای می‌آورند که ما را مترقی کنند، ترقی به ما بدهند. غرب تا ما را در سطح پایین نگه ندارد، نمی‌تواند از ما استفاده کند.
اگرطب درست کنند، استعماریست
اگردارو درست کنند، استعماریست
اگردانشگاه درست کنند، آن هم استعماریست

آخرین مطالب