پر بازدیدترین مطالب

پاسداران در نگاه شهید بهشتی

 

شهید مظلوم بهشتی: «پاسداران آگاهانه انتخاب می‌کنند
شجاعانه می‌جنگند
غریبانه زندگی می‌کنند
مظلومانه شهید می‌شوند
و بی‌شرمانه مورد توهین قرار می‌گیرند..»

آخرین مطالب