پر بازدیدترین مطالب

سرنوشت آمریکا بعد از اعتراضات؟!رضا_سراج

 بحران در آمریکا در مرحله آشوب قرار دارد و این احتمال وجود دارد که وارد مراحل اغتشاش و یا حتی شورش گردد.

 ایجاد فاصله نامطلوب بین انتظارات مشروع افراد و آنچه در واقعیت جامعه وجود دارد، موجب بروز رفتارهای اعتراضی و مطالبه‌گرایانه می‌شود که در صورت فراگیری به آشوب منتهی می‌گردد. معمولا در مرحله آشوب‌، انسجام مشاهده نمی‌شود.  

 چنانچه رفتارهای نامنسجم در مرحله آشوب، منسجم شده و با سازماندهی دامنه وسیع و گسترده‌ای پیدا کند به اغتشاش می‌انجامد. شورش و قیام، ادامه بحرانِ آشوب و اغتشاش است که به صورت منسجم و سازمان یافته و البته به شکل مسلحانه به وقوع می‌پیوندد.

 رفتارهای وحشیانه پلیس ایالات متحده از یک سو و ناکارآمدی‌ها، انباشت مطالبات اجتماعی و تعارضات هویتی از‌ سوی دیگر، عبور بحرانِ آشوب در آمریکا و تبدیل آن به اغتشاش را بسیار محتمل می‌سازد و در عین حال با توجه به دسترسی آسان افراد به سلاح و همچنین قطب‌بندی شدید هویتی، وقوع شورش نیز دور از تصور نخواهد بود.

آخرین مطالب