پر بازدیدترین مطالب

غریب گیر آوردنت!🔸 جهان می‌داند و بهتر است که باز هم بداند، ما با یهود مشکلی نداریم، ما با صهیونیسم سر سازش نخواهیم داشت، ما صهیونیسم را از فاشیسم بدتر می‌دانیم! راه حل ارائه شده از سوی ایران همان طرح بیان شده از سوی رهبری است