پر بازدیدترین مطالب

🔹رهبر_معظم_انقلاب / 30 دی ‭‭‭‭‭‭‭1394 :


اذهان عمومی را مشوّش نکنند که آقا معلوم نیست چه خواهد شد، نمی‌دانیم چه خواهد شد. این کار بسیار غلطی است؛ قبلاً هم من تذکّر داده‌ام؛ بگذارید #مردم همچنان‌ که حق است، همچنان‌که واقع است، با شوق، با ذوق، با نشاط بروند به سمت #انتخابات. #تشویش_افکار_عمومی کار بسیار غلطی است؛ مردم را به انتخابات بدبین نکنند.

آخرین مطالب