پر بازدیدترین مطالب

۲ روز آبرو

۱۹ دی به عنوان قهرمان مقابل دوربین ظاهر شد تا از یک عملیات تاریخی و اولین سیلی تحقیرآمیز بگوید و دو روز بعد مقابل دوربین ایستاد تاعذرخواهی کند و به گردنش اشاره کند که از مو باریکتر است.
دو روز پیش باافتخار از انتقام سخت برای عزت مردم گفت و امروز از طلب مرگی که بخاطر جان مردم کرده است.
دو روز پیش پیروزی را به نام یک ملت زد و امروز ناکامی را به نام خودش.
آبروئی که ۱۹ دی ماه جمع کرده بود ۲۱ دی ماه خرج کرد.
با همان هیبتی که از قهرمانی گفت امروز از شکست گفت. با همان شمایل ساده و صمیمانه.
برایش دو روز آبرو قدری ندارد. نه قهرمانی اش نه شکستش. برایش فرقی ندارد دو روزپیش روی دست ببرند و امروز مقابل دانشگاه ناسزایش گویند.
مجاهد چنین است.

آخرین مطالب