پر بازدیدترین مطالب

وقتی مشت آهنین اثر نمی‌کند؛ تشدید جنگ روانی اسرائیل علیه راهپیمایی‌ بازگشت


صهیونیست ها به گونه ای به سمت جنگ روانی و نرم روی آورده اند که تاکنون سابقه نداشته است این یعنی راهپیماییهای بازگشت به هدف زده است و باید ادامه یابد.

به گزارش سخن آشنا، رژیم صهیونیستی طی 11 هفتهای که از راهپیماییهای بازگشت گذشت تلاش کرد با مشت آهنین این راهپیماییها را سرکوب کند شهادت بیش از 140 نفر و زخمی شدن بیش از 13 هزار فلسطینی در همین راستا صورت گرفت. صهیونیستها چند بار نیز مواضع مقاومت و نقاطی از نوار غزه را بمباران هوایی کردند تا زهر چشمی از مردم غزه و مقاومت گرفته باشند. اما هیچ یک از اینها اثری در راهپیماییهای بازگشت اثر منفی نگذاشت و فلسطینیان با عزمی دو چندان با دستهای خالی به این راهپیماییها ادامه می دهند.

حال که صهیونیست می بینند توفیقی در این زمینه نداشتهاند به راههای دیگری برای مقابله با راهپیماییهای بازگشت میاندیشند. این راه حل جدید از جنسی دیگر است و با افکار و اندیشهها کار دارد. راهکار صهیونیستها برای این مرحله روی آوردن به جنگ روانی است. نشانههایی از این جنگ روانی طی هفتههای اخیر آشکار شده است که در این نوشته مروری بر آنها خواهیم داشت.

دروغ پردازی رسانهای برای تغییر دادن اهداف راهپیمایی بازگشت

اتهام به حماس

رسانههای رژیم صهیونیستی بخش اعظم جنگ روانی این رژیم را به عهده دارند. این رسانهها در گام اول تلاش میکنند با تنزل دادن جایگاه راهپیمایی بازگشت آن را از یک جریان مردمی به یک جریان حزبی تنزل دهند که توسط حماس برای اهداف کوتاه مدت حزبی برنامهریزی شده است و تنها جان فلسطینیان را به خطر میاندازد. این در حالی است که راهپیماییهای بازگشت توسط یک جریان مردمی و جوان برنامهریزی شد و از حمایت گروههای مقاومت و در رأس آنها حماس، برخوردار شد.

دروغ بزرگی به نام رها کردن مقاومت

صهیونیستها طی چند هفته اخیر تلاش کردهاند در رسانههای خود این دروغ را انعکاس دهند که حماس از مقاومت کوتاه آمده و به زودی برای بهبود اوضاع اقتصادی و انسانی غزه پای میز مذاکره مینشیند. صهیونیستها قصد دارند با القاء این دیدگاه هم در میان مسئولان حماس اختلاف بیاندازند و هم اینکه اذهان مردم نوار غزه را نسبت به حماس بدبین و بیاعتماد کنند. این جریان خطرناکترین خطی است که آنها دنبال کردهاند چرا که اگر با واکنش به موقع مواجه نشود میتواند آثار مخربی در اذهان ایجاد کند که جبران آن ممکن است با هزینههای سنگین همراه باشد.

 

تهدید به ترور مسئولان مقاومت

مسئولان رژیم صهیونیستی تلاش کردهاند با تعابیر مختلف مسئولان گروههای مقاومت و در رأس آنها حماس را تهدید کنند. آنها در جایگاههای مختلف از رژیم صهیونیستی خواستهاند که سیاست ترور مقامات و مسئولان مقاومت را دنبال کنند. هرچند صهیونیستها هیچ گاه از این سیاست دست بر نداشتهاند و از آخرین ترور آنها که در مالزی علیه فادی البطش انجام شد مدت زیادی نگذشته است، اما این بار با این جملات میخواهند یک جنگ روانی به راه اندازند تا بدان وسیله هم مقامات مقاومت را تهدید کرده باشند و هم اینکه به اذهان عمومی این فکر را القاء کنند که گروههای مقاومت و حماس با راهپیماییهای بازگشت رژیم صهیونیستی را مجبور به واکنش کرده اند و آنها به سیاست ترور روی آوردهاند.

 

مانورهای متعدد نظامی

از زمانی که راهپیماییهای بازگشت آغاز شد رژیم صهیونیستی با فواصلی مشخص اقدام به برگزاری مانورهای مختلف نظامی در اطراف غزه کرد. نکته قابل توجه این است که این مانورهای نظامی با پوشش رسانهای کامل اجرا شدند و در همه آنها گفته شد صهیونیستها با شبیه سازی محیط غزه اقدام به انجام این مانور کردهاند. این مانورها در زمانی صورت میگیرد که صهیونیستها در سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری خود حتی کوچکترین سخنی از جنگ علیه غزه نمیگویند و جز برخی شخصیتهای تندرو و رادیکال در سرزمین های اشغالی، هیچ کس در رژیم صهیونیستی دم از جنگ علیه غزه نمی زند. معنی این اقدام این است که بار روانی مانورهایی که توسط رژیم صهیونیستی در حال اجرا است برای آنها بسیار مهمتر از نوع اجرای آنها است و این مانور بیشتر با هدف جنگ روانی در حال انجامند.

 

انتشار اعلامیه های تهدید

حال پس از گذشت دو ماه و نیم از برگزاری راهپیمایی بازگشت که تمامی گروههای فلسطینی به موفقیت این اقدام اطمینان یافتهاند و به این نقطه رسیدهاند که راهپیماییهای بازگشت باید ادامه یابند، صهیونیستها به راههایی پیش پا افتاده تر روی آوردهاند. در آستانه روز قدس بالگردها و هواپیماهای رژیم صهیونیستی اقدام به پخش اعلامیههایی در آسمان غزه کردهاند. در این اعلامیهها آمده بود مردم غزه باید عاقلانه رفتار کنند و جان خود را به خاطر اهداف حزبی حماس که از ایران تبعیت میکند به خطر نیاندازند. انتشار اعلامیههای هشدار، در زمانی صورت میگیرد که یک طرف، قصد حمله ندارد و تنها میخواهد با ایجاد تغییر در افکار مردم بخشی از آنها را از تفکر قالب موجود جدا کند. یعنی صهیونیستها به هیچ وجه به دنبال حمله سخت به غزه نیستند و مجبورند با جنگ نرم و روانی بخشی از افکار عمومی غزه را در راستای اهداف خود مدیریت کند.

جمع بندی

مجموعههای دادههای فوق نشان میدهد صهیونیست‌ها به دلیل اهداف راهبردی شان در مقطع کنونی به هیچ وجه قصد حمله به غزه را ندارند اما راهپیمایی بازگشت با مشی مسالمت آمیزش به شدت آنها را مستأصل کرده است لذا به جنگ روانی برای مقابله با این شیوه جدید مقاومت فلسطینیها روی آوردهاند.
منبع:تسنیم

آخرین مطالب