پر بازدیدترین مطالب

جریان تحریف باعث شهادت امام حسین(ع) شد

نسیم‌آنلاین
 جریان تحریف، یک جریان پرقدرت تاریخی است. این جریان، همان جریانی است که می‌تواند تصویر پیامبر را بعد از پیامبر مخدوش کند. تصویر امام حسین(ع) را بعد از رحلت پیامبر مخدوش کند که به جنگ و به شهادت منجر شود.

این جریانی است که می‌تواند تصویر امیرالمومنین را تا آن حد مخدوش و تحریف کند که وقتی می‌گویند امیرالمومنین شهید شد و اگر در نماز خار یا نیزه‌ای از پایش درمی‌آوردند متوجه نمی‌شد، می‌گفتند مگر علی نماز می‌خوانده است؟
  تحریف در طول تاریخ وجود داشته است. در مورد امام خمینی(ره) هم همین کارها را انجام داده‌اند. در مورد شهید بهشتی هم همین دروغ‌ها را گفتند که وقتی شهید شد، امام گفت شهادت شهید بهشتی در مقابل مظلومیت او چیزی نیست.
 یعنی بیشتر از این که به شهادتش بپردازیم باید به مظلومیتش بپردازیم. مظلومیت شهیدبهشتی جز دروغ‌ها و تحریف‌ها در مورد شخصیت او نبود.

آخرین مطالب