پر بازدیدترین مطالب

ماجرای گردان حنظله

این عکس یکی از دردناکترین و در عین حال حماسی‌ترین لحظات فکه، ماجرای گردان حنظله است

اين گردان ٣٠٠ نفر از نیروهایش درون یک کانال بمحاصرۀ عراقي‌ها در می‌آیند آنها چند روز با تکیه بر ايمان خودبه مقاومت ادامه می‌دهند و بمرور همگی توسط آتش دشمن ویا عطش مفرط به شهادت می‌ﺭﺳﻨﺪ، ساعات آخربیسیمچی گردان ‏همت را خواست، حاجی پای بیسیم آمدصدای ضعیفی را از آن سوی خط شنید که میگوید:

احمد رفت، حسین هم رفت، باطری بی‌سیم دارد تمام می‌شود ‎عراقي ها عنقریب می‌آیند تا ما را خلاص کنند، من هم خداحافظی میکنم از قول مابه ‎امام بگویید همانطور که فرمودید ‎حسين‌وار‎ مقاومت کردیم، ﻣﺎﻧﺪﻳﻢ و ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ایستادیم...

آخرین مطالب