پر بازدیدترین مطالب

امیرالمؤمنین(ع) در سخن بزرگان و دانشمندان

نویسیان (دانشمند مسیحی):
"اگر امام علی(ع) این خطیب با عظمت و این گوینده‌ی زبر دست، امروز در همین عصر بر منبر کوفه می‌نشست، شما می‌دیدید که مسجد کوفه با آن همه وسعت، از مردم مغرب زمین و دانشمندان جهان برای استفاده از دریای خروشان علم علی(ع) موج می‌زد."

دکتر بولس سلامه (ادیب و حقوق دان بزرگ مسیحی):
"علی(ع) به مقامی رسیده است که یک دانشمند او را ستاره درخشان آسمان علم و ادب می‌بیند، و یک نویسنده برجسته از شیوه نگارش او پیروی می‌کند، و یک فقیه همیشه بر تحقیقات و ابتکارات او تکیه دارد. علی(ع) در قضاوت‌های خود استثنایی قایل نمی‌شد و به طور مساوی آنچه را که شایسته بود حکم می‌کرد و تفاوتی میان ارباب و بنده نمی‌گذاشت."

لامنس (خاورشناس معروف بلژیکی):
"برای علی(ع) این بس که تمام اخبار و معارف اسلامی از او سرچشمه می‌گیرد. همه علما و دانشمندان اخبار و احادیث خود را برای اعتبار به او می‌رسانند. علمای اسلام از مخالف و موافق مفتخرند که گفتار خود را به علی(ع) مستند کنند؛ چه گفتار او حجیت قطعی داشت و او دروازه‌ی شهر علم بود."

آخرین مطالب