پر بازدیدترین مطالب

امنیت و توسعه؛ رویکردی ژئوپلیتیک به توسعه و توازن در ایران


در این مقاله با برجسته ‏کردن رابطه امنیت و توسعه در چارچوب معادلات ژئوپلیتیک منطقه‌‏ای، تلاش می‌‏شود تصویری متفاوت از اثرگذاری معادلات امنیتی فراملی بر توسعه و توازن در ایران ارائه شود.


چکیده

در این مقاله با برجسته ‏کردن رابطه امنیت و توسعه در چارچوب معادلات ژئوپلیتیک منطقه ‏ای، تلاش می‏شود تصویری متفاوت از اثرگذاری معادلات امنیتی فراملی بر توسعه و توازن در ایران ارائه شود. به باور نگارنده، ارتباط میان دو سطح داخلی و بین‏المللی از طریق معادلات امنیتی و ساختار ژئوپلیتیک منطقه ‏ای، زوایای متفاوتی را در این زمینه پیش رو می‎‏نهد. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که معادلات امنیتی و ساختار ژئوپلیتیک منطقه ‏ای چه تأثیری بر توسعه و توازن در ایران داشته ‏اند؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می‏شود که ویژگی‏ های محیط امنیتی خاورمیانه باعث ناپایداری و نامتوازنی توسعه در ایران شده است.

کلیدواژه‌ها: توسعه ملی؛ توازن منطقه‏ای؛ ژئوپلیتیک؛ نظم امنیتی؛ مجموعه امنیتی خاورمیانه

نویسنده:

رضا خلیلی: استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران (نویسنده مسئول)

فصلنامه مطالعات راهبردی - دوره 20، شماره 78 - شماره پیاپی 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع:فارس

آخرین مطالب