پر بازدیدترین مطالب

فتنه شناسی و راه کارهای مقابله با آن در کلام امام علی(ع)

سخن آشنا- فتنه، در اصطلاح ادبیات سیاسی اسلام، ناظر بر اموری است که حق و باطل در آن به هم آمیخته می شود؛ به گونه ای که به سادگی نمی توان میان آن ها تفکیک کرد.

 

چکیده

 

 

 

فتنه، در اصطلاح ادبیات سیاسی اسلام، ناظر بر اموری است که حق و باطل در آن به هم آمیخته می شود؛ به گونه ای که به سادگی نمی توان میان آن ها تفکیک کرد. در اهمیت شناخت فتنه همین بس که بقا و زوال جامعه در گرو فتنه شناسی و راهکار مقابله با آن است و شناخت به موقع، بررسی، تحلیل و رفع فتنه های اجتماعی در جامعه اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در کتاب شریف نهج البلاغه، به این موضوع اشاره شده و از آن جا که زندگی امیرالمومنین(ع) با انواع بحران ها و فتنه ها همراه بوده، تحلیل آن می تواند عامل روشن و موثری در شناخت فتنه ها باشد. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل اسنادی به روش توصیفی-تحلیلی است. بدین منظور کلمات امیرالمومنین(ع) از نظرگاه فتنه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و به بسترهای ایجاد فتنه ها اشاره شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد دنیاگرایی فاسقانه و دین داری جاهلانه دو بستر مهم در ایجاد فتنه ها است. مورد توجه قرار دادن فرمایش های امیرالمومنین(ع) در مورد فتنه های اجتماعی هم از سوی حاکمان و هم از سوی مردم، می تواند جلوی بروز بسیاری از فتنه های غبارآلود را گرفته و یا در صورت بروز، آسیب های آن را به حداقل رسانده و زمینه را برای دنیای به دور از فتنه فراهم نماید.

 

 

 

کلیدواژگان: فتنه، فتنه های اجتماعی، مقابله با فتنه، بصیرت، نهج البلاغه

 

 

 

نویسنده:

 

محمد شریفانی

 

 

 

پژوهشنامه نهج البلاغه - سال پنجم، شماره 19، پاییز 1396.

آخرین مطالب