پر بازدیدترین مطالب

سازکارهای سیاسی درونی افزایش قدرت در جمهوری اسلامی ایران

تعهد اصلی دولت ها حداکثرسازی منافع ملی برای افزایش قدرت سیاسی هرکشوری است و اگر دولت از پشتوانه داخلی مؤثری برخوردار باشد، در آن شرایط به نحو مؤثرتری قادر به تأمین مافع ملی خود در داخل جامعه و محیط بین الملل خواهد بود.

 

چکیده

 

سخن آشنا- تعهد اصلی دولت ها حداکثرسازی منافع ملی برای افزایش قدرت سیاسی هرکشوری است و اگر دولت از پشتوانه داخلی مؤثری برخوردار باشد، در آن شرایط به نحو مؤثرتری قادر به تأمین مافع ملی خود در داخل جامعه و محیط بین الملل خواهد بود چراکه تعهد اصلی حکومت ها در قبال منافع جامعه می‌باشد و لذا به هر اندازه حکومت از قدرت بیشتری برخوردار شود، میزان موفقیت آن برای تأمین منافع ملی و امنیت ملی در داخل و خارج نیز افزایش می‌یابد در این مقاله به¬دنبال شناخت سازکارها سیاسی  درونی و روشهایی هستیم که بتواند مناسب ترین، بهترین و بیشترین قدرت سیاسی و کارآمدی را برای نظام اسلامی و تأمین اهداف آن  فراهم نماید این سازوکارها در چهار حوزه ماهیت  قدرت سیاسی، ساخت قدرت، اقدامات و کنش‌های سیاسی و سیاست‌های نظامی – دفاعی قابل بررسی‌اند و به بیشینه‌سازی قدرت سیاسی و کارآمدی آن در جمهوری اسلامی ایران، کمک می‌نمایند.

 

 

 

کلیدواژه‌ها: سازکارها، قدرت ملی، کارآمدی، افزایش قدرت، ماهیت قدرت، ساختار قدرت،  جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

نویسندگان:

 

 

 

محمدرضا مجیدی، محمدعلی حسینزاده

 

 

 

نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی – سال چهارم، شماره 13، تابستان 1394.

آخرین مطالب