پر بازدیدترین مطالب

اسرائیل و کشورهای پیرامونی؛ نفوذ امنیتی با پوشش اقتصادی

 

نویسنده این مقاله با بررسی روابط اقتصادی اسرائیل با همسایگان و کشورها و بازیگران پیرامونی، استدلال می‏ کند که این رژیم در پوشش روابط اقتصادی به‏ دنبال عادی‏ سازی روابط سیاسی و گسترش روابط امنیتی با این کشورهاست.

 

چکیده

 

نویسنده این مقاله با بررسی روابط اقتصادی اسرائیل با همسایگان و کشورها و بازیگران پیرامونی، استدلال می‏ کند که این رژیم در پوشش روابط اقتصادی به‏ دنبال عادی‏ سازی روابط سیاسی و گسترش روابط امنیتی با این کشورهاست. بر اساس یافته‏ های این پژوهش، روابط و مناسبات اقتصادی اسرائیل در منطقه از سه الگو پیروی می‏ کند: روابط اقتصادی پایدار با هدف کنترل و ممانعت از بروز و گسترش تنش، روابط اقتصادی کم‏بازده با هدف حضور در مناطق استراتژیک و نفوذ دیپلماتیک به منظور عادی‏ سازی و گسترش روابط امنیتی. در راستای تبیین این الگوها، روابط اقتصادی اسرائیل با همسایگان مرزی خود یعنی اردن و مصر، منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، ترکیه، کردستان عراق و کشورهای عربی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

کلیدواژه ها: اسرائیل؛ کشورهای پیرامونی؛ روابط اقتصادی؛ نفوذ دیپلماتیک؛ روابط امنیتی

 

 

 

نویسنده:

 

 

 

وحیده احمدی: عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

 

 

 

فصلنامه مطالعات راهبردی - دوره 20، ‌شماره 2، پیاپی 76، تابستان 1396.

آخرین مطالب