پر بازدیدترین مطالب

بررسی مؤلفه‌های دیپلماسی منطقه‌ای انقلاب اسلامی و ارائه راهبرد

 

این پژوهش با طرح این سؤال که دیپلماسی منطقه‌ای انقلاب اسلامی ایران در نظم خاورمیانه و ایجاد الگوی جدید منطقه‌ای دارای چه جایگاهی است، به این پاسخ رسیده است که با توجه به اهمیت منطقه‌ای خاورمیانه که اولین دایره عمق استراتژیک دیپلماسی ایران، به دلیل ماهیت انقلاب اسلامی است.

 

 

 

چکیده

 

سخن آشنا- این پژوهش با طرح این سؤال که دیپلماسی منطقه‌ای انقلاب اسلامی ایران در نظم خاورمیانه و ایجاد الگوی جدید منطقه‌ای دارای چه جایگاهی است، به این پاسخ رسیده است که با توجه به اهمیت منطقه‌ای خاورمیانه که اولین دایره عمق استراتژیک دیپلماسی ایران، به دلیل ماهیت انقلاب اسلامی است، ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای از منظر ابعاد مختلف قدرت نرم در این منطقه بوده است. درپی امواج اخیر بیداری اسلامی نیز تأثیرپذیری قیام‌ها، جنبش‌ها و کشورهای منطقه خاورمیانه از سرشت قدرت نرم انقلاب اسلامی در تقابل با جهت‌گیری‌های نرم‌افزارگرایانه غرب که مبتنی بر گسترش ارزش‌های لیبرال دموکراسی در خاورمیانه بود، قرار گرفت.

 

 

 

واژگان کلیدی: دیپلماسی منطقه‌ای، راهبرد، انقلاب اسلامی ایران، قدرت‌نرم، خاورمیانه.

 

 

 

نویسندگان:

 

 

 

غلامرضا کریمی، حسینعلی توتی

 

 

 

نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی - سال چهارم، شماره 12، بهار 1394.

آخرین مطالب