پر بازدیدترین مطالب

شهرت ملی؛ مفاهیم، چالش‌ها و رویکردها


هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل مفهومی شهرت ملی می‌باشد. این مدل می‌تواند به عنوان یک الگو توسط سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد و تجارت کشور مورد استفاده قرار گیرد.
چکیده

موضوع شهرت سازمانی از سال‌ها قبل توسط پژوهشگران مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما موضوع شهرت ملی به عنوان موضوعی جدید در مراحل اولیه نظریه‌پردازی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مدل مفهومی شهرت ملی می‌باشد. این مدل می‌تواند به عنوان یک الگو توسط سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد و تجارت کشور مورد استفاده قرار گیرد. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش، روش کیفی تئوری سازی داده بنیاد می‌باشد. در گام نخست این روش، برای شناسایی و تعریف مفاهیم مرتبط موضوع شهرت ملی، ادبیات مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته و در گام بعد، با انجام مصاحبه با مدیران اجرایی دولتی، مدیران ارشد بخش خصوصی و اساتید رشته مدیریت، مدل شهرت ملی بر اساس رویکرد ساختارمند این روش، تبیین گردیده است. در پایان نیز به چالش‌های برندسازی ملی و راهکارهایی برای اجرای آن اشاره شده است.

کلیدواژه ها: هویت ملی؛ قدرت نرم؛ برندسازی ملی؛ مدل داده بنیاد

نویسندگان:

سعید نجم روشن: دکتری مدیریت بازرگانی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

محمد محمودی میمند: دانشیار، گروه مدیریت اجرایی وMBA ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی - دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   
منبع:فارس

آخرین مطالب