پر بازدیدترین مطالب

بررسی نقش سپاه و بسیج در تامین امنیت


نتایج تحقیق نشان می دهد که سپاه و بسیج اهمیت تاثیر مثبت و بسیار معنی داری را در تامین امنیت و توانمندسازی مناطق داشته است.
چکیده

از آنجا که حاشیه نشینی در شهرها و خصوصا کلانشهرها از معضلات عمده کشورهای درحال توسعه و یا توسعه نیافته به دلیل تغییرات سریع در نظامات اقتصادی اجتماعی آنها می باشد، در ایران نیز این پدیده در اطراف کلانشهرها مسایل و معضلات عدیده ای را برای این شهرها پدید آورده است. در کلانشهر شهر مشهد نیز حدود نزدیک به یک سوم جمعیت این شهر در قالب حاشیه نشین در اطراف شهر مشهد در محلات و مناطق بی کیفیت و فقیر شهری سکونت یافته اند که مسایل امنیتی عمده ای را چه از نظر امنیت فردی و چه از نظر امنیت اجتماعی و عمومی ایجاد کرده است. این تحقیق با طرح این مساله که در مناطق حاشیه نشین مشهد، سپاه و بسیج چه نقشی را داشته و می تواند داشته باشد با روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات پیمایشی از آن مناطق و نخبگان امر تحلیلی را انجام داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تا کنون سپاه و بسیج در قالب های مختلف همواره در امر برقراری امنیت و توانمندسازی بیشتر این مناطق در جهت امنیت پایدار تلاش نموده اند که نتایج تحقیق به درستی این را اثبات می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که سپاه و بسیج در زمینه اقدامات و زمینه های زیر به ترتیب اهمیت تاثیر مثبت و بسیار معنی داری را در تامین امنیت و توانمندسازی این مناطق داشته است. 1- توسعه زیر ساخت های سازمانی، امنیتی سپاه در تامین امنیت حاشیه شهر مشهد 2- اقدامات اشراف، اقدام اطلاعاتی و طرح های عملیاتی سپاه در تامین امنیت حاشیه شهر مشهد 3- اقدامات سازندگی، محرومیت زدائی و بهداشتی سپاه در تامین امنیت و توانمندسازی نمودن بیشتر حاشیه شهر مشهد 4- تاثیر اقدامات سپاه در حوزه فرهنگی و اجتماعی در تامین امنیت و تاب اوری بیشتر اجتماعی در حاشیه شهر مشهد در مقابل زمینه ها و عوامل مختلف نا امنی، نقش فعال و درخور توجه ای داشته است.

کلمات کلیدی : امنیت شهری، حاشیه نشینی، سپاه و بسیج، کلانشهر مشهد.

نویسندگان:

علی درویش احمد آبادی, مهدی نطاق پور, محمدمهدی اسماعیلی

فصلنامه سیاست دفاعی – سال بیست و پنجم، شماره 99، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع:فارس

آخرین مطالب