پر بازدیدترین مطالب

الگوی تهدیدشناسی از منظر مقام معظم رهبری

 
این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش که بازخوانی تهدیدها در اندیشه مقام معظم رهبری چگونه است؟
چکیده

این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش که بازخوانی تهدیدها در اندیشه مقام معظم رهبری چگونه است؟ تلاش دارد با احصای شاخص های شناخت تهدید این مهم را مورد توجه قرار دهد. نوع تحقیق توصیفی و از روش تحلیل محتوا با استناد به فرمایش ها، تدابیر و فرمان های مقام معظم رهبری استفاده شده است. نتایج حاصله از بررسی ها حاکی از آن است که شناخت تهدیدها از منظر معظم له دارای دو حوزه درونی و بیرونی است. حوزه درونی به ابعاد فردی و سازمانی و حوزه بیرونی به ابعاد منطقه ای و بین المللی تقسیم می شوند. مولفه های فردی شناخت تهدیدها را بایدها، نبایدها و بصیرت و مولفه های سازمانی را الزام ها، اولویت ها و امکانات (ظرفیت ها) تشکیل می-دهند. در بحث منطقه ای نیز جداناپذیری از مسائل منطقه و نگاه هوشمندانه و حکیمانه به پیرامون و در حوزه بین الملل شناخت استکبار، تامل درواقعیات و استفاده از ظرفیت های جهانی از مولفه های تشکیل دهنده این دو بُعد بیرونی از شناخت تهدیدها هستند. نقطه کانونی و محور تمامی این مولفه ها، شاخص مهم شناخت است که تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع شناخت در حوزه درونی و به طور اخص شناخت سازمانی و پس از آن، شناخت فردی است.

کلیدواژگان: تهدید، تهدیدهای داخلی، تهدیدهای خارجی، مقام معظم رهبری

نویسندگان:

مصطفی ساوه درودی، مهدی اسمعیلی، دانیال حیدری

فصلنامه راهبرد دفاعی - سال چهاردهم، شماره 54، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع:فارس

آخرین مطالب